BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Thursday, March 4, 2010

Gangguan Komunikasi

Gangguan komunikasi bermaksud berbagai-bagai masalah dalam berbahasa, bertutur dan mendengar. Gangguan bertutur dan berbahasa berpunca daripada masalah artikulasi, suara, kegagapan, aphasia (kesulitan menggunakan kata-kata yang biasanya kesan daripada kecederaan otak). Selain itu, gangguan juga melibatkan kelambatan bertutur atau berbahasa. Kelambatan bertutur dan berbahasa disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuklah kehilangan pendengaran.

Gangguan bertutur dan berbahasa juga berhubung rapat dengan masalah lain, seperti fungsi otot mulut atau oral motor, di samping fungsi pendengaran. Kelambatan dan gangguan bermula daripada bentuk yang sederhana, seperti bunyi suara yang “tidak normal” (sengau dan serak) hinggalah ketidakmampuan untuk memahami atau menggunakan bahasa. Kemungkinan juga ketidakmampuan mekanisme oral motor untuk bertutur.
Gangguan pendengaran adalah terdiri daripada gangguan pendengaran sebahagian dan pendengaran menyeluruh atau tuli. Tuli didefinisikan sebagai kehilangan pendengaran yang mengakibatkan komunikasi menjadi sukar atau tidak dapat dilakukan tanpa bantuan amplifikasi (alat bantu dengar).

Terdapat empat jenis gangguan pendengaran. Pertama, gangguan pendengaran konduktif, iaitu terganggunya pendengaran akibat penyakit atau telinga tersumbat di bahagian luar atau tengah (biasanya dapat diatasi dengan alat bantu dengar). Kedua, gangguan sensorineural, iaitu terganggunya pendengaran akibat kerosakan pada sel-sel rambut sensoris yang terdapat pada telinga dalam atau pada pembuluh saraf. Ketiga, gangguan pendengaran gabungan (antara gangguan pendengaran konduktif dan sensorineural), manakala gangguan pendengaran sentral yang dimaksudkan gangguan pendengaran akibat kecederaan atau rosaknya saraf-saraf otak.

Banyak gangguan komunikasi berlaku adalah kesan daripada gangguan belajar (learning disability), palsi serebral (cerebral palsy), kebelakangan mental (mental retardation) dan kerosakan pada celahan bibir dan lelangit mulut.

Thursday, February 25, 2010

HIPOTESIS NURANI

Berdasarkan penyelidikan empirikal, terdapat dua teori utama yang membincangkan cara-cara manusia memperoleh bahasa. Teori pertama mempertahankan bahawa bahasa yang diperoleh manusia adalah secara alamiah atau dinuranikan. Teori ini juga dikenali sebagai Hipotesis Nurani dalam linguistik. Teori yang kedua mempertahankan bahasa yang diperoleh manusia adalah secara dipelajari. Menurut Chomsky, manusia telah dibekalkan dengan rumus-rumus bahasa sejak lahir.

Saturday, February 20, 2010

PARALINGUISTIK DAN PROSODI

Paralinguistik
Bahasa gerak-geri dikatakan paralinguistik kerana istilahnya membabitkan pelbagai bentuk komunikasi yang menggunakan gerak badan atau gerak isyarat sebagai ganti atau pelengkap bahasa lisan dan bentuk komunikasi lain.

Paralinguistik telah diselidiki secara terancang oleh ahli-ahli psikologi sosial. Bagi pertuturan harian dan psikologi popular, istilah berkenaan sering digunakan untuk bahasa gerak-geri luar kawalan, walaupun sebenarnya perbezaan antara voluntari dengan luar kawalan sering tidak jelas. Umpamanya, senyuman atau lambaian boleh dilakukan secara voluntari atau luar kawalan.

Bahasa gerak-geri voluntari merujuk kepada pergerakan, gerak isyarat dan lagak yang dibuat dengan sengaja (contohnya, senyum, gerak tangan dan mengajuk tindakan). Bahasa gerak-geri juga dikaitkan dengan pelbagai jenis komunikasi tanpa bunyi, seperti gerak isyarat formal (misalnya, oleh pengarah filem).

Dalam pada itu, terdapat satu contoh yang ketara tentang paralinguistik. Air muka misalnya sering dikatakan sebagai bentuk bahasa gerak-geri, selain cara untuk mengesan perasaan seseorang.

Prosodi
Prosodi adalah kajian tentang pelbagai aspek persajakan (intonasi, rentak, irama dan sebagainya). Prosodi juga bermaksud pola tekanan dan intonasi dalam sesuatu bahasa.
(Sumber: Kamus Dewan Edisi Empat, DBP)

Thursday, February 18, 2010

PERTUKARAN KOD

Pengertian
- Penggunaan kod yang melibatkan dua atau lebih ragam linguistik dalam perbualan atau interaksi yang sama (Carol & Ury, 1977).
- Penggunaan dua bahasa secara berselang-seli (Valdes & Fallis, 1978).

Pengkhususan Pertukaran Kod
- Metafora
- Situasi
- Wacana

Faktor-Faktor Pertukaran Kod
- Topik Perbincangan
- Jantina
- Etnik Pengkaji
- Strategi Pelisanan
- Faktor Pendidikan
- Persekitaran Tempat Bertugas
- Pengaruh Sejarah

Wednesday, February 17, 2010

RENUNGI PENGERTIAN TERSIRAT TENTANG UPAYA BAHASA

Jika kita memerhatikan ibu ayam dan anak-anaknya, lazimnya kita melihat serta mendengar ibu ayam mengeluarkan bunyi-bunyi yang tertentu. Dalam masa yang pantas, anak-anak ayam yang berpecah-pecah berlari-lari menghampiri ibunya. Hasil tinjauan menunjukkan bahawa ibu ayam mengeluarkan bunyi-bunyi berkaitan untuk memberitahu kepada anak-anaknya tentang makanan yang telah ditemukan.

Dalam peristiwa lain, tarian yang dilakukan oleh seekor lebah dalam bentuk angka lapan dapat memberitahu teman-teman lebah yang lain bahawa ada sumber, kuantiti, tempat dan jarak manisan. Kepantasan lebah berkenaan menari, selain kekerapan kibasan sayapnya memaparkan jumlah serta jarak tempat manisan. Pembentukan angka lapan adalah tentang arah manisan yang hendak diperoleh (Von Frisch, 1981).

Bagi kes lain, terdapat seekor kera memberitahu teman-teman kera yang lain tentang ancaman bahaya dan kecemasan. Jika bahaya datang dari bawah pohon misalnya, ada harimau yang sedang lalu. Kera tersebut memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera lain berlari untuk bersembunyi di bahagian atas pohon. Sebaliknya, jika wujudnya ancaman bahaya dari arah atas, ada burung helang yang sedang terbang. Berdasarkan kaedah yang tertentu, kera-kera diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon.

Daripada tiga contoh berkenaan, jelas bahawa ayam, lebah dan kera boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” masing-masing. Begitulah juga halnya bagi manusia. Seseorang mudah berkomunikasi dengan seseorang yang lain menerusi bahasa. Walau bagaimanapun, ada satu persoalan yang timbul. Apakah bahasa haiwan sama dengan bahasa manusia?

Walaupun terdapat beberapa persamaan, ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa haiwan. Pertama, bahasa manusia bergantung pada struktur. Contohnya, tidak dibentuk rentetan sembarangan bagi perkataan dalam ayat. Pembentukan rentetan adalah saling bergantung antara satu sama lain. Hakikatnya, urutan perkataan memang kelihatan linear, tetapi antara satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk satu struktur yang berhierarki.

Friday, February 12, 2010

PROSES BAHASA

Pelaksanaan Proses Penerbitan Bahasa
Pelaksanaan proses penerbitan bahasa membabitkan perancangan fonetik dan artikulasi pertuturan. Proses ini melibatkan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Manusia akan membentuk dan memilih bunyi-bunyi bahasa yang sesuai berasaskan persekitaran untuk menerbitkan bahasa. Contohnya, lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu boleh menggantikan ya bagi ayat tanya yang berikut:

Kamu yang makan biskut adik?
Anda yang hadir tadi?


Lafaz em adalah norma-norma yang disepakati oleh masyarakat penutur bahasa Melayu untuk menggantikan lafaz ya. Manusia memilih bunyi-bunyi tersebut berdasarkan apa-apa yang mereka dapati berasaskan persekitaran untuk menerbitkan bahasa-bahasa yang berkaitan. Walau bagaimanapun, perlu penekanan bahawa hanya penutur dan pendengar sahaja yang hadir dalam konteks tersebut boleh memahami peristiwa bahasa yang sedang berlaku.

Tatacara Murid Memilih dan Membentuk Maklumat
Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sinilah wujudnya keterlibatan secara langsung otak manusia semasa mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. Bahasa reseptif adalah bahasa yang diterima melalui deria pendengaran dan bacaan bahasa, iaitu ekspresi bahasa yang dihasilkan melalui percakapan dan penulisan. Bahasa yang dibunyikan oleh penutur pertama akan masuk dalam otak pendengar dan seterusnya bahasa pendengar akan dilontarkan sebagai tindak balas sewaktu aktiviti berbahasa sedang berlangsung.

Semasa seseorang bertutur atau mendengar atau mungkin memahami sesuatu pertuturan, terdapat huraian yang berlaku dalam otak. Aktiviti ini yang dikenali sebagai proses bahasa. Bagi proses penerbitan bahasa pertuturan, pembahagiannya dilihat pada tiga aspek, iaitu konseptualisasi, formulasi dan pelaksanaan.

Semasa proses konseptualisasi berlaku, seseorang penutur membentuk sesuatu niat lalu memilih maklumat yang releven daripada ingatan atau persekitaran sebagai persediaan untuk membina pertuturan yang dihasratkan. Inilah yang disebutkan sebagai proses peringkat mesej. Operasi semantik dalam proses penerbitan melibatkan pemilihan perkataan yang sesuai dengan idea dan makna yang dihasratkan. Proses memilih perkataan ini disebut sebagai pengleksikalan. Operasi fonologi pula melibatkan tugas menerbitkan idea dalam bentuk bunyi bahasa yang dihasilkan oleh sistem ujaran seperti lidah.

Bagaimanakah seseorang murid memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran? Rangsangan-rangsangan persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria. Maklumat akan ditafsir dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman yang baharu demi memudahkan proses pembelajaran berlaku. Proses ini turut membabitkan Fasa Gagne, iaitu motivasi, kefahaman, penyimpanan, penahanan, ingatan kembali, generalisasi, prestasi dan maklum balas. Berikut adalah pernyataan-pernyataan tentang fasa:

Motivasi
Fasa motivasi berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran. Lazimnya, murid belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. Tanpa motivasi, proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. Oleh itu, motivasi memainkan peranan yang penting dalam mana-mana proses pembelajaran. Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif yang tertentu. Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motif supaya belajar. Oleh itu, motivasi digunakan untuk menggalakkan murid supaya berusaha untuk belajar.

Tanggapan
Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan yang tepat dan relevan. Dalam fasa ini, seseorang murid akan menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-rangsangan melalui organ derianya. Contohnya, semasa belajar di dalam bilik darjah, seorang murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan lain, seperti bunyi perbualan daripada rakan sekelas yang lain.

Penyimpanan
Jika seseorang murid telah berjaya memilih rangsangan yang relevan dan mempersepsikannya dengan tepat, maka rangsangan tersebut akan dibawa oleh sistem saraf dalam stor ingatan jangka pendek. Di situ, rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang ringkas dan tersendiri, seperti merekodkan isi-isi penting dalam bentuk yang mudah disimpan.

Penahanan
Selepas rangsangan dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka pendek, sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan serta disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Kod-kod yang disimpan dalam stor jangka panjang akan ditransformasi dan disusun semula dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan serta lebih mudah dikeluarkan. Fasa ini dinamakan fasa penahanan kerana menyimpan maklumat, peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara yang sistematik.

Mengingat Kembali
Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif dalaman. Misalnya, seseorang murid berusaha mengingat semula apa-apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru.

Generalisasi
Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran atau fasa aplikasi, iaitu seseorang murid boleh mengingat kembali maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya untuk situasi yang sama.
Misalnya, seseorang murid telah mengetahui bentuk kata berimbuhan, iaitu terdapatnya imbuhan, sama ada awalan, akhiran ataupun sisipan. Murid akan membuat generalisasi bahawa bentuk berkenaan boleh diklasifikasikan sebagai morfem terikat.

Prestasi
Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan. Fasa ini boleh dilihat dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang murid dalam pembelajaran. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang murid bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja isyarat rangsangan diberikan. Misalnya, murid bertindak balas dengan menjawab soalan guru secara lisan.

Maklum Balas
Fasa ini merupakan berlaku selepas seseorang murid telah bertindak balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat. Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan, seperti memberikan galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi yang tepat. Contohnya, seseorang murid yang dapat memberikan jawapan wajar diberikan pujian oleh guru.

PEMEROLEHAN BAHASA

Pemerolehan Bahasa Pertama (B1)
Pemerolehan bahasa pertama (B1) terjadi apabila kanak-kanak yang pada mulanya tidak mempunyai bahasa, tetapi kini telah memperoleh satu bahasa. Antara keunikan yang ada pada manusia dapat diperhatikan pada kebolehan kanak-kanak ketika memperoleh bahasa pertama. Bahasa pertama yang dimaksudkan adalah kebolehan kanak-kanak untuk memperoleh ujaran demi ujaran sehingga lahirnya sintaksis yang bermakna, sama ada bagi dirinya sendiri ataupun orang lain yang dilawan berinteraksi. Pada masa yang sama, pemerolehan B1 kanak-kanak adalah lebih tertumpu kepada fungsi komunikasi berbanding bentuk bahasa yang digunakan. Kanak-kanak dikatakan memperoleh sesuatu bahasa tanpa disedari atau dipelajari secara formal yang mungkin diperoleh daripada bahasa yang dituturkan oleh ahli masyarakat. Contohnya, kanak-kanak boleh menuturkan holo frasa ma dan pa dengan sendirinya tanpa perlu diajar oleh orang lain. Hal ini demikian kerana dari lahir, kanak-kanak telah dibekalkan dengan peranti bahasa atau LAD (Language Acquisition Device). Peranti bahasa membolehkan kanak-kanak memperoleh dan menguasai bahasa yang didengar dengan mudah.

Pemerolehan Bahasa Kedua (B2)
Pemerolehan bahasa kedua (B2) dikatakan berlaku ketika kanak-kanak mula bersekolah. Bahasa kedua juga diperoleh setelah kanak-kanak dapat menguasai bahasa pertama. Umumnya, hasil belajar B2 tidak sebaik hasil belajar B1. Walau bagaimanapun, proses belajar kanak-kanak terjadi dengan sangat pantas dan lancar kerana otak mereka masih begitu peka menerima rangsangan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan cara kanak-kanak mengembangkan kemampuan dalam B1 mereka. Pemerolehan bahasa dikatakan melalui proses bawah sedar. Pemeroleh bahasa tidak selalunya sedar akan kenyataan bahawa mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Perkembangkan kompetensi dalam bahasa kedua juga dapat dilakukan dengan unsur motivasi. Pemerolahan bahasa kedua yang pantas berlaku bergantung pada suasana persekitaran persekolahan. Hal ini demikian kerana kepelbagaian bahasa etnik di sekolah akan menggalakkan perkembangan bahasa kedua. Contohnya, penggunaan bahasa Inggeris oleh kaum Cina dan India telah menyebabkan perkembangan bahasa kanak-kanak Melayu berkembang kerana mereka akan turut sama menggunakannya.

Wednesday, January 13, 2010

PROSES PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Pertuturan lancar dalam kalangan kanak-kanak bukan berlaku secara tiba-tiba, tetapi menerusi pelbagai proses yang rencam. Usaha tersebut memerlukan latihan intensif dalam proses perkembangan bahasa melalui pelbagai tahap sehinggalah wujud perubahan yang sempurna. Hakikatnya, kebolehan berbahasa kanak-kanak ditunjangi oleh perkembangan fizikal dan intelektual. Perkara yang paling mengagumkan, pada usia seawal beberapa bulan, kanak-kanak telah dapat berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Berkaitan dengan fenomena berkenaan, Miler dan Gildea (1987) mengulas bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak tidak berlaku secara spontan, tetapi bertahap.

Kebolehan berbahasa kanak-kanak dikatakan berkembang seiring dengan perkembangan fizikal, mental, intelektual dan sosial. Oleh sebab itu, perkembangan tersebut dikaitkan dengan keseimbangan dinamik atau satu rangkaian yang bergerak daripada bunyi sederhana kepada komunikasi kompleks. Miler dan Gildea (1987) turut merumuskan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak tidak hanya dipengaruhi faktor biologi atau sosial sahaja, tetapi dikaitkan dengan tahap perkembangan bahasa. Kanak-kanak secara biologisnya bersedia untuk belajar bahasa sambil berinteraksi. Perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh penguasaan kanak-kanak tentang sistem yang dipelajarinya, iaitu:

Fonologi

Pada usia enam minggu, kanak-kanak mula menghasilkan bunyi yang mirip dengan bunyi konsosnan dan vokal, namun tidak dapat dipastikan bentuknya. Proses ini dinamakan agahan. Sewaktu usia mencecah enam bulan, kanak-kanak mula menghasilkan campuran bunyi konsonan dan vokal yang dinamakan bebelan. Sebagai contoh, vokal /a/ dan konsonan /m/ bentuknya adalah KV….mamama.

Morfologi

Pada usia tiga tahun, kanak-kanak sudah dapat membentuk beberapa morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal nomina dan verba. Kesalahan gramatikal sering terjadi pada usia ini kerana kanak-kanak masih berusaha menyatakan kehendak yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, kanak-kanak hanya mengambil sebahagian daripada ayat yang ingin dinyatakan, iaitu nak mam… Pada usia 10 tahun, kanak-kanak terus membaiki bahasanya.

Sintaksis

Secara umumnya, pemerolehan sintaksis bermula apabila kanak-kanak dapat mengembangkan dua atau lebih kata. Steinberg (1982) membahagikan perkembangan sintaksis berkenaan kepada tiga tahap. Tahap pertama ialah telegraf - mengucapkan gabungan kata secara ringkas atau dibina dengan hanya menggunakan kata inti. Contohnya, mau akan (mahu makan). Kedua, morfem - menggunakan kata yang lebih rencam. Sebagai contoh, Ibu belikan adik baju (penggunaan morfem terikat, iaitu ...-kan). Ketiga, transformasi - perubahan ayat mudah kepada yang lebih rencam, seperti ayat tanya. Contoh ayat ialah Atuk kat mana? (Zulkifly Hamid 2006: 49).

Semantik

Kebanyakan kanak-kanak memperoleh 50 kosa kata dalam sesuatu masa sehingga usia mencecah 18 bulan. Perkembangannya semakin giat apabila kanak-kanak meningkat usia enam tahun. Hal ini demikian kerana secara purata kanak-kanak akan mempelajari lima perkataan baharu sehari. Oleh itu, jumlah peningkatan kosa kata adalah kira-kira 80,000 setelah memasuki alam persekolahan (Owen & Robert, 1996). Seterusnya, kanak-kanak dikatakan sudah mampu membezakan makna pada usia empat tahun. Misalnya, kanak-kanak memahami perbezaan ….Which stick is longer? (Frank Paker 1994: 218). Dalam kajian yang dilakukan oleh Dan Isaac Slobin (1992: 86) terhadap kanak-kanak berusia dua tahun, didapati kanak-kanak tersebut memiliki satu konfigurasi semantik dalam mindanya yang melibatkan satu predikat dan hujahan. Selanjutnya, menurut kajian yang dijalankan oleh Antinucci dan Parisi (1974) dalam Dan Isaac Slobin (1992), pada peringkat semantik, kanak-kanak boleh menyenaraikan beberapa jenis adverba. Antaranya lokatif, waktu, tambahan, cara, alat dan kesalingan. Berdasarkan dapatan lain pula, semasa kanak-kanak berusia antara 4 - 5 tahun, terdapat dua jenis penambahan makna kata. Secara horizontal, kanak-kanak mampu memahami, selain menggunakan sesuatu kata dengan makna berbeza, termasuk penambahan dari segi vertikal; jumlah kata yang difahami dan digunakan dengan tepat (Owen & Robert, 1996).

Kajian tentang kemampuan kanak-kanak tidak bersekolah memaparkan bahawa kata berubah melalui dua cara, iaitu konseptual; makna berdasarkan pengalaman individu yang bersifat sosial. Kedua, sintaksis; makna dalam ayat yang menunjukkan hubungan sangat kompleks. Di samping itu, kajian bahasa telah membuktikan bahawa kanak-kanak telah mula mengenali banyak kosa kata sebelum usia mencapai enam tahun, namum mereka masih perlu belajar memahami makna sebelum berupaya menguasai semantik orang dewasa. Kebanyakan pemahaman makna berlaku semasa mereka berada dalam alam prasekolah (Owen & Robert, 1996). Penguasaan makna sukar diperoleh kanak-kanak seusia 4 - 6 tahun kerana dalam semua bahasa terdapat banyak makna untuk satu perkataan. Sebagai contoh, tentang dalam bahasa Melayu boleh membawa pelbagai maksud. Menurut Owen dan Robert juga, pertambahan pemahaman makna yang sinonim hanya berlaku semasa kanak-kanak memasuki alam prasekolah dan semakin meningkat apabila berada di sekolah rendah.

Pragmatik

Lazimnya dalam semantik, makna dianggap sebagai pertalian hubungan antara perkataan dan penutur, namum dalam pemerolehan pragmatik melibatkan proses yang rencam. Pragmatik menganggap makna sebagai pertalian tiga segi, iaitu hubungan antara perkataan, penutur dan konteks. Namun begitu, kedua-dua penguasaan tersebut saling melengkapi dalam membantu kanak-kanak memahami ujaran (Zaimatul Azma Zainon, 2006: 5). Perkembangan penguasaan pragmatik bermula selepas prasekolah kerana pada usia berkenaan, kanak-kanak telah terdedah dengan persekitaran yang memerlukan pemahaman terhadap persekitaran.

Rujukan

Miler, G. & Gildea, P. (1987). How Children Learns Words. Sciencetific Americana 257.3, September: 86 - 91.

Steinberg, D. (1982). Psychplinguistic: Language, mind and world. London: Longman.

Zulkifley Hamid (2006). Aplikasi psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Selangor: PTS Pendidikan Profesional.

Owens Jr. & Robert, E. (1996). Language development: An introduction. Boston: Allyn & Bacon.

Frank Parker (1994). (terj. Raja Rahawani Raja Mamat). Linguistik untuk bukan ahli linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dan Isaac Slobin (1992). (terj. Ton Ibrahim 1992). Ilmu psikolinguistik. Kuala Lumpur: DBP.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). Memahami pertuturan kanak-kanak melalui analisis pragmatik. Serdang: UPM.

Saturday, January 2, 2010

PETIKAN

Peribahasa yang dicipta oleh orang dahulu jelas menunjukkan kelebihan mereka dari segi ketajaman pemerhatian terhadap fenomena yang berlaku dalam persekitaran masyarakat dan kehidupan. Kebolehan mereka mencipta berbagai-bagai jenis peribahasa merupakan penerbitan kata-kata bijak dengan berdasarkan pandangan dan pengalaman hidup. Keupayaan memilih dan menyusun kata-kata secara berkesan untuk menyampaikan maksud seperti petua, pengajaran, nasihat, gambaran dan ibarat secara tepat, sedap didengar dan halus sebutannya adalah sejajar dengan tuntutan aspirasi budaya masyarakat.

(Adenan Ayob, Majalah Wadah DBP Sabah, Jilid 21, Bil. 3, September 2006)


Pengajaran berasaskan laman web merupakan salah satu daripada agenda utama dalam sistem pendidikan sekarang, malah dianggap sangat berguna dan sesuai untuk mendokong aspirasi sekolah bestari, selain memenuhi aspek persiapannya oleh pihak kerajaan; menyediakan ruang penempatan perkakasan teknologi maklumat, menerapkan kaedah penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, termasuk mewujudkan persekitaran yang cenderung kepada aplikasi ilmu. Pihak kerajaan turut menggesa para guru supaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat, di samping mempelbagaikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dengan mengkaji kesesuaiannya dari segi penyerapan ilmu. Pengetahuan haruslah memperincikan tahap pelajar.

(Adenan Ayob, Majalah Wadah DBP Sabah, Jilid 21, Bil. 4, September 2006)